കുടുംബശ്രീ

ദാരിദ്ര്യ നിർമാർജനം ലക്ഷ്യമാക്കി 1998-ൽ സംസ്ഥാന തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് രൂപം നൽകിയ നൂതന സംവിധാനമാണ് കുടുംബശ്രീ-സംസ്ഥാന ദാരിദ്ര്യ നിർമാർജന മിഷൻ. ദാരിദ്ര്യ നിർമാർജനം മുഖ്യചുമതലയായി ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ള ഈ മിഷൻ അതിന്റെ പ്രവർത്തന പരിപാടി തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ രൂപീകരിക്കുന്ന സാമൂഹ്യാധിഷ്ഠിത സംഘടനാ സംവിധാനത്തിലൂടെയാണ് നടപ്പാക്കുന്നത്. ഇരുപത് വർഷത്തിനുള്ളിൽ കുടുംബശ്രീയുടെ പ്രവർത്തനം ശക്തവും വിപുലവുമാകുകയും, സാമ്പത്തിക-സാമൂഹ്യ-സ്ത്രീ ശാക്തീകരണം എന്നീ ലക്ഷ്യങ്ങൾ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നതിനുള്ള സ്ത്രീകളുടെ കരുത്തുറ്റ സംഘടനാ സംവിധാനമായി നിലവിൽ വരികയും ചെയ്തു.

വാർത്തകൾ

കുടുംബശ്രീ നൈപുണ്യ പരിശീലനങ്ങള്‍ സംസ്ഥാനത്തുടനീളം സജീവമാകുന്നു

കുടുംബശ്രീ മുഖേന നടപ്പിലാക്കുന്ന നൈപുണ്യ പരിശീലന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ സംസ്ഥാനത്തുടനീളം സജീവമാകുന്നു. താത്പര്യമുള്ളവര്‍ക്ക് വിവിധ മേഖലകളില്‍ നൈപുണ്യ പരിശീലനം നേടാനുള്ള അവസരമാണ് ഇപ്പോഴുള്ളത്. സൗജന്യമായി നൈപുണ്യ പരിശീലനങ്ങള്‍ നല്‍കി,

തുടർന്ന് വായിക്കുക »

കാസര്‍ഗോഡിന്റെ ദത്തുപുത്രന് ഡി.ഡി.യു-ജി.കെ.വൈ വഴി പരിശീലനവും തൊഴിലും

കാസര്‍ഗോഡിന്റെ ദത്തുപുത്രനായ അനൂപ് കൃഷ്ണന്‍ എന്ന അക്ബറിന് ഡി.ഡി.യു-ജി.കെ.വൈ നൈപുണ്യ പരിശീലന പദ്ധതിയിലൂടെ തൊഴില്‍ നേടിയെടുക്കാനുള്ള സഹായ ഹസ്തം നീട്ടിയിരിക്കുകയാണ് കുടുംബശ്രീ. അമ്മയുടെയും രണ്ട് സഹോദരങ്ങളുടെയും മരണശേഷമാണ്

തുടർന്ന് വായിക്കുക »

കുടുംബശ്രീ ഉത്പന്നങ്ങള്‍ ജില്ലയിലെങ്ങും എത്തിക്കാന്‍ ഡെലിവറി വാനുമായി കണ്ണൂര്‍

കണ്ണൂര്‍ ജില്ലയിലെ കുടുംബശ്രീ സംരംഭകര്‍ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന വ്യത്യസ്ത ഉത്പന്നങ്ങള്‍ ജില്ലയിലെ വിവിധ ഇടങ്ങളില്‍ വില്‍പ്പനയ്‌ക്കെത്തിക്കുന്നതിനായി പുതിയ ഒരാശയം ആവിഷ്‌ക്കരിച്ച് നടപ്പിലാക്കിയിരിക്കുകയാണ് കണ്ണൂര്‍ ജില്ലാ മിഷന്‍. ‘കുടുംബശ്രീ ഡെലിവറി

തുടർന്ന് വായിക്കുക »

ഓരോ പ്രദേശത്തെയും കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്നും 18 വയസ്സ് പൂർത്തിയായ ഓരോ സ്ത്രീയെ വീതം ഉൾപ്പെടുത്തി പ്രവർത്തിക്കുന്ന 10 മുതൽ 20 വരെ അംഗങ്ങൾ ഉള്ള അയൽക്കൂട്ടങ്ങളാണ് സംഘടനാ സംവിധാനത്തിലെ അടിസ്ഥാന ഘടകം. ഈ അയൽക്കൂട്ടങ്ങളെ വാർഡ് തലത്തിൽ ഏര്യാ ഡവല്പമെന്റ് സൊസൈറ്റികളായും (എ.ഡി.എസ്), നഗരസഭാ/പഞ്ചായത്ത് തലത്തിൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഡവല്പമെന്റ് സൊസൈറ്റികളായും (സി.ഡി.എസ്.) ഫെഡറേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. മൂന്നു തലത്തിലും പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇത്തരം സംഘടനകളുടെ ഭാരവാഹിത്വം ജനാധിപത്യ രീതിയിൽ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന സ്ത്രീകളാണ്.  തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ അംഗങ്ങൾ, എ.ഡി.എസ്സിന്റെ രക്ഷാധികാരി എന്ന നിലയിലും തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപന അദ്ധ്യക്ഷൻ കുടുംബശ്രീ സി.ഡി.എസ്. വിലയിരുത്തൽ സമിതിയുടെ അദ്ധ്യക്ഷൻ എന്ന നിലയിലും ഈ സാമൂഹ്യാധിഷ്ഠിത സംഘടനയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്നു.

സാമ്പത്തികമായി പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്ന 45.44 ലക്ഷം കുടുംബങ്ങൾ കുടുംബശ്രീയിൽ അംഗങ്ങളാണ്. ഓരോ കുടുംബത്തിൽ നിന്നും ഓരോ വനിത ഉൾപ്പെടുന്ന 2.91 ലക്ഷം അയൽക്കൂട്ടങ്ങളും അവയെ ഏകോപിപ്പിച്ച് 19,489 ഏര്യാ ഡവലപ്പ്മെന്റ് സൊസൈറ്റികളും 1064 കമ്മ്യൂണിറ്റി ഡവലപ്പ്മെന്റ് സൊസൈറ്റികളും ഉൾപ്പെടുന്ന കുടുംബശ്രീ സംഘടനാ സംവിധാനം തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

പ്രാദേശിക സാമ്പത്തിക വികസനം

സാമൂഹിക വികസനം

അഗതിരഹിത കേരളം , ബഡ്‌സ് , ബാലസഭ എന്നിങ്ങനെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ

സ്ത്രീ ശാക്തീകരണം

സ്ത്രീപദവി സ്വയം പഠനം, സ്നേഹിത ജെൻഡർ ഹെൽപ് ഡെസ്‌ക്  തുടങ്ങിയ സ്‌ത്രീ ശാക്തീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ

കുടുംബശ്രീ

സംസ്ഥാന ദാരിദ്ര്യ നിർമാർജന മിഷൻ

കുടുംബശ്രീ

സംസ്ഥാന ദാരിദ്ര്യ നിർമാർജന മിഷൻ
Click Here

കുടുംബശ്രീയുടെ വിവിധ പദ്ധതികൾ

പദ്ധതി

പദ്ധതി

പദ്ധതി

പദ്ധതി

പദ്ധതി

പദ്ധതി

പദ്ധതി

പദ്ധതി

പദ്ധതി

പദ്ധതി

പദ്ധതി

പദ്ധതി