കുടുംബശ്രീ

ദാരിദ്ര്യ നിർമാർജനം ലക്ഷ്യമാക്കി 1998-ൽ സംസ്ഥാന തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് രൂപം നൽകിയ നൂതന സംവിധാനമാണ് കുടുംബശ്രീ-സംസ്ഥാന ദാരിദ്ര്യ നിർമാർജന മിഷൻ. ദാരിദ്ര്യ നിർമാർജനം മുഖ്യചുമതലയായി ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ള ഈ മിഷൻ അതിന്റെ പ്രവർത്തന പരിപാടി തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ രൂപീകരിക്കുന്ന സാമൂഹ്യാധിഷ്ഠിത സംഘടനാ സംവിധാനത്തിലൂടെയാണ് നടപ്പാക്കുന്നത്. ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷങ്ങളായി തുടരുന്ന കുടുംബശ്രീയുടെ പ്രവർത്തനം ശക്തവും വിപുലവുമാകുകയും, സാമ്പത്തിക-സാമൂഹ്യ-സ്ത്രീ ശാക്തീകരണം എന്നീ ലക്ഷ്യങ്ങൾ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നതിനുള്ള സ്ത്രീകളുടെ കരുത്തുറ്റ സംഘടനാ സംവിധാനമായി മാറുകയും ചെയ്തു.

വാർത്തകൾ

‘മധുരം-ഓര്‍മകളിലെ ചിരിക്കൂട്ട്’ കുടുംബശ്രീ വയോജന സംഗമം മാര്‍ച്ച് നാലിന്

കുടുബശ്രീയുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ മാര്‍ച്ച് നാലിന് സംസ്ഥാനത്ത് 50 കേന്ദ്രങ്ങളില്‍  ‘മധുരം-ഓര്‍മകളിലെ ചിരിക്കൂട്ട്’ എന്ന പേരില്‍ വയോജന സംഗമം സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. കുടുംബശ്രീയുടെ കീഴിലുള്ള  വയോജന അയല്‍ക്കൂട്ടങ്ങളിലെ അംഗങ്ങളാണ് സംഗമത്തില്‍

തുടർന്ന് വായിക്കുക »

ഹൃദയം കീഴടക്കി കോഴിക്കോടിന്റെ കോട്ടൂര്‍

കാല്‍നൂറ്റാണ്ട് പിന്നിട്ട കുടുംബശ്രീ ഇന്ന് കടന്ന് ചെല്ലാത്ത മേഖലകളില്ല..പലവുരു പറഞ്ഞും എഴുതിയും പഴകിയ ഈ വാക്കുകള്‍ ഒരിക്കല്‍ക്കൂടി ഇവിടെ കുറിക്കുന്നു. അവയവദാന രംഗത്ത് വിസ്മരിക്കാനാകാത്ത ഇടപെടല്‍ നടത്തിയ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ

തുടർന്ന് വായിക്കുക »

കെ ഫോര്‍ കെയര്‍ ജില്ലാതല പരിശീലനം ആരംഭിച്ചു

ഗാര്‍ഹിക പരിചരണ മേഖലയില്‍ കുടുംബശ്രീ ആവിഷ്‌ക്കരിച്ചു നടപ്പിലാക്കുന്ന കെ ഫോര്‍ കെയര്‍ (കുടുംബശ്രീ ഫോര്‍ കെയര്‍) പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായുള്ള എക്‌സിക്യൂട്ടീവുകള്‍ക്കുള്ള ജില്ലാതല പരിശീലനങ്ങള്‍ക്ക് തുടക്കം. 30 പേരുള്ള ബാച്ചുകളായാണ് പരിശീലനം നല്‍കുന്നത്. പരിശീലന

തുടർന്ന് വായിക്കുക »

ഓരോ പ്രദേശത്തെയും കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്നും 18 വയസ്സ് പൂർത്തിയായ ഓരോ സ്ത്രീയെ വീതം ഉൾപ്പെടുത്തി പ്രവർത്തിക്കുന്ന 10 മുതൽ 20 വരെ അംഗങ്ങൾ ഉള്ള അയൽക്കൂട്ടങ്ങളാണ് സംഘടനാ സംവിധാനത്തിലെ അടിസ്ഥാന ഘടകം. ഈ അയൽക്കൂട്ടങ്ങളെ വാർഡ് തലത്തിൽ ഏര്യാ ഡവല്പമെന്റ് സൊസൈറ്റികളായും (എ.ഡി.എസ്), നഗരസഭാ/പഞ്ചായത്ത് തലത്തിൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഡവല്പമെന്റ് സൊസൈറ്റികളായും (സി.ഡി.എസ്.) ഫെഡറേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. മൂന്നു തലത്തിലും പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇത്തരം സംഘടനകളുടെ ഭാരവാഹിത്വം ജനാധിപത്യ രീതിയിൽ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന സ്ത്രീകളാണ്.  തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ അംഗങ്ങൾ, എ.ഡി.എസ്സിന്റെ രക്ഷാധികാരി എന്ന നിലയിലും തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപന അദ്ധ്യക്ഷൻ കുടുംബശ്രീ സി.ഡി.എസ്. വിലയിരുത്തൽ സമിതിയുടെ അദ്ധ്യക്ഷൻ എന്ന നിലയിലും ഈ സാമൂഹ്യാധിഷ്ഠിത സംഘടനയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്നു.

സാമ്പത്തികമായി പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്ന 46.16 ലക്ഷം കുടുംബങ്ങൾ കുടുംബശ്രീയിൽ അംഗങ്ങളാണ്. ഓരോ കുടുംബത്തിൽ നിന്നും ഓരോ വനിത ഉൾപ്പെടുന്ന 3.16 ലക്ഷം അയൽക്കൂട്ടങ്ങളും അവയെ ഏകോപിപ്പിച്ച് 19,470 ഏര്യാ ഡവലപ്പ്മെന്റ് സൊസൈറ്റികളും 1070 കമ്മ്യൂണിറ്റി ഡവലപ്പ്മെന്റ് സൊസൈറ്റികളും ഉൾപ്പെടുന്ന കുടുംബശ്രീ സംഘടനാ സംവിധാനം തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

പ്രാദേശിക സാമ്പത്തിക വികസനം

സാമൂഹിക വികസനം

അഗതിരഹിത കേരളം , ബഡ്‌സ് , ബാലസഭ എന്നിങ്ങനെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ

സ്ത്രീ ശാക്തീകരണം

സ്ത്രീപദവി സ്വയം പഠനം, സ്നേഹിത ജെൻഡർ ഹെൽപ് ഡെസ്‌ക്  തുടങ്ങിയ സ്‌ത്രീ ശാക്തീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ

കുടുംബശ്രീ

സംസ്ഥാന ദാരിദ്ര്യ നിർമാർജന മിഷൻ

കുടുംബശ്രീ

സംസ്ഥാന ദാരിദ്ര്യ നിർമാർജന മിഷൻ
Click Here

കുടുംബശ്രീയുടെ വിവിധ പദ്ധതികൾ

പദ്ധതി

പദ്ധതി

പദ്ധതി

പദ്ധതി

പദ്ധതി

പദ്ധതി

പദ്ധതി

പദ്ധതി

പദ്ധതി

പദ്ധതി

പദ്ധതി

പദ്ധതി