ഹരിത കർമ്മ സേന

കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷത്തിനിടയിൽ കേരളത്തിൽ വന്ന പുതിയൊരു തുടക്കമാണ് ഹരിതകർമ്മസേന. കേരളത്തിലെ എല്ലാ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിലും പത്ത് മുതൽ 40 വരെ അംഗങ്ങളുള്ള ഒരു സംരംഭമാണ് ഹരിതകർമ്മ സേന. വീടുകളിൽ നിന്നും സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനം നിശ്ചയിക്കുന്ന യൂസർഫീ അനുസരിച്ചു വൃത്തിയാക്കിയ അജൈവ മാലിന്യങ്ങൾ ശേഖരിച്ചു എം സി എഫിൽ എത്തിക്കുകയാണ് ഇവരുടെ പ്രധാന ജോലി. ഇതിനായുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കേണ്ടത് തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ സ്ഥാപനമാണ് . സംവിധാനങ്ങൾ പര്യാപ്തതയാണ് ഹരിത കർമ്മ സേന പ്രവർത്തനം വിജയകരമാക്കുന്നതിനു വേണ്ട അവശ്യ ഘടകം.

വീടുകളിൽ നിന്നും അജൈവ മാലിന്യം കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ സ്വീകരിച്ച് അവ മറ്റീരിയൽ കള ക്ഷൻ ഫെസിലിറ്റിയിൽ എത്തിക്കുന്നു. ഇവിടെ നിന്നും മാലിന്യം തരംതിരിച്ച് റിസോഴ്സ് റിക്കവറി ഫെസിലിറ്റിയിൽ അയയ്ക്കുന്നു. തുടർന്ന് തരംതിരിച്ച മാലിന്യം പുനരുപയോഗം ചെയ്യാനുള്ള സംയോജനങ്ങൾ സാധ്യമാക്കുന്നു. ഇതാണ് ഹരിതകർമ്മ സേനയുടെ പ്രവർത്തനരീതി.

റിസോഴ്സ് റിക്കവറി ഫെസിലിറ്റിയിലെ പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങൾ പൊടിച്ച് റോഡ് ടാറിങ്ങിനുപയോഗിക്കുന്നത് വഴി പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യം പുനരുപയോഗം ചെയ്യാനും പരിസ്ഥിതി മലിനീകരണം കുറയ്ക്കാനും ഹരിതകർമ്മ സേനയുടെ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ സാധിക്കുന്നു. ഇത് കൂടാതെ വീട്ടുകാർക്ക് ജൈവ മാലിന്യ സംസ്ക്കരണത്തിനുതകുന്ന പരിഹാരങ്ങൾ നൽകാനും പാഴ്വസ്തുക്കളിൽ നിന്നും മികച്ച ഉത്പന്നങ്ങളുണ്ടാ ക്കുന്ന ഹരിത സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങിയും മറ്റ് നൂതന സംരംഭ മാതൃകകൾ നടപ്പാക്കിയും സ്വയംപര്യാപ്തമാകാൻ ഹരിത കർമ്മസേനകൾ ശ്രമിക്കുന്നു. ഹരിതകേരളം മിഷൻ, ശുചിത്വ മിഷൻ, ക്ലീൻ കേരളകമ്പനി, തദ്ദേശ സ്ഥാപനം എന്നിവരെല്ലാം പങ്കാളിയായ ഇൗ ബൃഹത് പദ്ധതി ഇന്ന് കേരളത്തിലെ 676 പഞ്ചായത്തുകളിൽ പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നു. മറ്റുള്ള തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഹരിതകർമ്മ സേനയുടെ പ്രവർത്തനം പ്രാഥമിക ഘട്ടത്തിലുമാണ്. നിലവിൽ 27,988 കുടുംബശ്രീ വനിതകളാണ് പരിശീലനം നേടി സംരംഭ മാതൃകയിൽ തദ്ദേശസ്ഥാ പ ന ങ്ങ ളി ൽ പ്ര വ ർ ത്ത നം ആ രം ഭി ക്കാ ൻ സജ്ജരായത്. വികേന്ദ്രീകൃത മാലിന്യ സംസ്ക്കരണവും അജൈവമാലിന്യങ്ങൾ ചംക്രമണം ചെയ്യുന്നതു വഴി പുന രുപയോഗവും നാടിന്റെ മാലിന്യ പ്രശ്നത്തിന് ഒരു പരിഹാരവും സ്ത്രീകൾക്ക് മികച്ച വരുമാന മാർഗ്ഗവുമൊക്കെയായി ഹരിതകർമ്മ സേന വളരുകയാണ്.