മൈക്രോ ഫിനാൻസ്

കുടുംബശ്രീ മൈക്രോ ഫിനാൻസ് വഴി പാവപ്പെട്ടവർക്കിടയിൽ സമ്പാദ്യശീലം വളർത്തുന്നതിനും ചെറിയ സമ്പാദ്യം ഒരുമിച്ചു കൂട്ടി വലിയ സമ്പാദ്യം സ്വരൂപിക്കാനും സാധിക്കുന്നു. കുടുംബശ്രീ സംവിധാനത്തിന്റെ അടിത്തറയാണ് ലഘു സമ്പാദ്യ വായ്പാ പ്രവർത്തനം. അയൽക്കൂട്ടത്തിന്റെ സജീവതയും സുസ്ഥിരതയും ലഘുസമ്പാദ്യ വായ്പ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ കൃത്യതയ്ക്കനുസൃതമായിരിക്കും.
 
കുടുംബശ്രീയുടെ മൈക്രോ ഫിനാൻസ് മേഖലയിലെ പ്രധാന പ്രവർത്തനങ്ങൾ താഴെ പറയുന്നവയാണ്.
 

ത്രിഫ്റ്റ് / മിതവ്യയ സമ്പാദ്യം
ഒരു അയൽക്കൂട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും വരുമാനം കുറഞ്ഞ അംഗത്തിന് നിക്ഷേപിക്കാൻ കഴിയുന്ന തുകയാണ് അയൽക്കൂട്ടത്തിന്റെ ത്രിഫ്റ്റ് തുകയായി കണക്കാക്കേണ്ടത്.

അയൽക്കൂട്ട യോഗത്തിൽ വച്ച് ഓരോ അംഗവും താങ്കളുടെ ത്രിഫ്റ്റ് തുക അയൽക്കൂട്ട സെക്രട്ടറിയെ നേരിട്ട് ഏൽപ്പിച്ച് അവരുടെ പാസ്സ് ബുക്കിൽ വരവ് വച്ച് വാങ്ങേണ്ടതാണ്.  ത്രിഫ്റ്റ് തുക നൽകാൻ ശേഷിയില്ലാത്ത അംഗത്തിന് ത്രിഫ്റ്റ് നിർബന്ധരാക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല.
 

ആന്തരിക വായ്പ
ഒരു അയൽക്കൂട്ടാംഗം അവരുടെ അടിയന്തര പ്രാധാന്യമുള്ള ഏതു കാര്യത്തിനും വിനിയോഗിക്കുന്നതിനായി അയൽക്കൂട്ടത്തിൽ നിന്നും കടം വാങ്ങുന്ന തുകയെയാണ് ആന്തരിക വായ്പ എന്നു പറയുന്നത്.
പ്രതിവാര യോഗത്തിൽ അംഗങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്ന വായ്പയുടെ ആവശ്യമനുസരിച്ച് ഭൂരിപക്ഷ തീരുമാന പ്രകാരമാണ് ആന്തരിക വായ്പ അനുവദിക്കേണ്ടത്. പലിശ അയൽക്കൂട്ടത്തിന് തീരുമാനിക്കാം.
ആന്തരികവായ്പാ പലിശ 12% ത്തിൽ കൂടാൻ പാടുള്ളതല്ല.

ബാങ്ക് ലിങ്കേജ് വായ്പ:

നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന അയൽക്കൂട്ടങ്ങൾക്ക് അവയുടെ സമ്പാദ്യത്തിന് ആനുപതികമായി ബാങ്കിൽ നിന്നും അനുവദിക്കുന്ന  വായ്പയാണ് ബാങ്ക് ലിങ്കേജ് വായ്പ. ഒരു വായ്പയുടെ തിരിച്ചടവ് പൂർത്തിയാക്കുന്നതനുസരിച്ച് അയൽക്കൂട്ടത്തിന് എത്ര തവണ വേണമെങ്കിലും ലിങ്കേജ് വായ്പ ലഭ്യമാക്കുന്നതാണ്.  

• അയൽക്കൂട്ടമാണ് ബാങ്ക് ലിങ്കേജ് വായ്പക്ക് അപേക്ഷ നൽകേണ്ടത്. തുടർന്ന് നബാർഡിന്റെ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പ്രകാരം ബാങ്ക് അയൽക്കൂട്ടത്തിന്റെ വിലയിരുത്തുകയും 80% മാർക്ക് ലഭിക്കുന്ന അയൽക്കൂട്ടങ്ങൾ ലിങ്കേജ് വായ്പയ്ക്ക് അർഹരാകുകയും ചെയ്യുന്നു.
• ബാങ്ക് അയൽക്കൂട്ടത്തിന്റെ ആകെ സമ്പാദ്യത്തിന്റെ ഒന്നുമുതൽ ആറ് ഇരട്ടി തുക വരെ വായ്പയായി അനുവദിക്കും.
• ബാങ്ക് ലിങ്കേജ് വായ്പ പാസ്സാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ അയൽക്കൂട്ടാംഗങ്ങളും ബാങ്കുമായി ഇന്റർസേ എഗ്രിമെന്റ് ഒപ്പുവയ്ക്കേണ്ടതാണ്.
• അയൽക്കൂട്ടാംഗങ്ങളുടെ വരുമാന വർദ്ധനവിനുതകുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ, സാമൂഹികാവശ്യങ്ങൾ, നിലവിലുള്ള കടങ്ങൾ വീട്ടുക എന്നിവയ്ക്ക് ബാങ്ക് വായ്പ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്.

ബാങ്ക് ലിങ്കേജ് വായ്പ ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ

ബാങ്ക് അയൽക്കൂട്ടങ്ങൾക്ക് ലിങ്കേജ് വായ്പ നൽകുന്നത് രണ്ട് രീതിയിലാണ്.

(1) ടേം ലോൺ:- നിശ്ചിത കാലാവധി മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ച് (പരമാവധി 36 മാസം) ബാങ്ക് അയൽക്കൂട്ടത്തിന് വായ്പ അനുവദിക്കുന്നു. ഈ വായ്പയിൽ അയൽക്കൂട്ടങ്ങൾ മാസാമാസം തിരിച്ചടവ് നടത്തേണ്ടതാണ്. ഈ വായ്പയുടെ തിരിച്ചടവ് പൂർത്തിയായ ശേഷം മാത്രമേ അയൽക്കൂട്ടത്തിന് മറ്റൊരു വായ്പ ലഭ്യമാക്കുകയുള്ളു.

(2) ക്യാഷ് ക്രെഡിറ്റ് ലോൺ: ക്യാഷ് ക്രെഡിററ് ലോണിൽ ബാങ്ക് 5 വർഷ കാലാവധിയിലേയ്ക്കാണ് വായ്പാ തുക അനുവദിക്കുന്നത്. അതായത് പ്രസ്തുത 5 വർഷ കാലയളവിൽ അയൽക്കൂട്ടത്തിന് പിൻവലിക്കാവുന്ന വായ്പാ പരിധി തുക നിശ്ചയിച്ചു നൽകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ വായ്പയിൽ മാസാമാസം തിരിച്ചടവ് നടത്തണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല, മാസത്തവണകളായോ, ത്രൈമാസ വ്യവസ്ഥയിലോ തിരിച്ചടച്ചാൽ മതിയാകും. കൂടാതെ ഓരോ വർഷവും മേൽ വായ്പ പുതുക്കി ബാങ്ക് നൽകുന്നതുമാണ്.

 
ബാങ്ക് വായ്പാപരിധി നിശ്ചയിക്കുന്ന വിധം.

 

ഒന്നാം വർഷം- ആകെ സമ്പാദ്യത്തിന്റെ 6 ഇരട്ടി അല്ലെങ്കിൽ കുറഞ്ഞത് ഒരു ലക്ഷം രൂപ
 

രണ്ടാം വർഷം- ആകെ സമ്പാദ്യത്തിന്റെ 8 ഇരട്ടി അല്ലെങ്കിൽ കുറഞ്ഞത് രണ്ടു ലക്ഷം രൂപ

ഈ രീതിയിൽ ഒരു അയൽക്കൂട്ടത്തിന് 5 വർഷത്തേയ്ക്ക് ബാങ്ക് തീരുമാനിച്ചു നൽകുന്ന വായ്പാ പരിധി കുറഞ്ഞത് 7,20,000/- രൂപയാണ്.

തിരിച്ചടവിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം അയൽക്കൂട്ടത്തിനാണ്.

ഗ്രേഡിംഗ് പാസാക്കാത്ത അയൽക്കൂട്ടത്തിന് അവരുടെ പോരായ്മകൾ പരിഹരിച്ച് പ്രവർത്തനം മെച്ചപ്പെടുത്തി മൂന്നു മാസത്തിനുശേഷം വീണ്ടും ഗ്രേഡിംഗ് പാസായി വായ്പയ്ക്ക് അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്.

കുടുംബശ്രീ വഴി നൽകുന്ന സാമ്പത്തിക പിന്തുണകൾ

1. മാച്ചിംഗ് ഗ്രാന്റ്
ലഘുസമ്പാദ്യം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും ബാങ്ക് ലിങ്കേജ് വായ്പാ സൗകര്യം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതിനും അയൽക്കൂട്ടത്തിന് കുടുംബശ്രീ വഴി നൽകുന്ന പ്രോത്സാഹന തുകയാണ് മാച്ചിംഗ് ഗ്രാന്റ്
ലിങ്കേജ് വായ്പ ലഭിച്ച അയൽക്കൂട്ടത്തിന്റെ സമ്പാദ്യത്തിന്റെ 10% പരമാവധി 5,000 രൂപ മാച്ചിംഗ് ഗ്രാന്റായി നൽകുന്നു.

50% മോ അതിൽ കൂടുതലോ എസ്.സി/എസ്.റ്റി അംഗങ്ങൾ ഉള്ള അയൽക്കൂട്ടങ്ങൾക്ക് ഗ്രേഡിംഗ് പാസായാൽ ലിങ്കേജ് വായ്പയുടെ അഭാവത്തിലും മാച്ചിംഗ് ഗ്രാന്റ് നൽകാം.

2. പലിശ സബ്സിഡി
ബാങ്ക് ലിങ്കേജ് വായ്പ എടുത്തിട്ടുള്ള അയൽക്കൂട്ടങ്ങൾക്ക് അവരുടെ മൂന്നു ലക്ഷം രൂപ വരെയുള്ള വായ്പ 4% പലിശയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കുന്ന തരത്തിൽ പലിശ ഇളവ് നൽകുന്ന പദ്ധതിയാണിത്.
• പരമാവധി 12.5% പലിശയ്ക്ക് ലിങ്കേജ് വായ്പയ്ക്ക് 4% കുറവു ചെയ്ത് പരമാവധി 8.5% ആണ് പലിശ സബ്സിഡിയായി ലഭിക്കുന്നത്.

• 2016 ഏപ്രിൽ മുതലുള്ള വായ്പകൾക്കാണ് ഈ ആനുകൂല്യം ലഭിക്കുന്നത്.
 

3. റിവോൾവിംഗ് ഫണ്ട്
അയൽക്കൂട്ടങ്ങളുടെ ആന്തരിക വായ്പാ പ്രവർത്തനത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനായി നൽകുന്ന സാമ്പത്തിക സഹായമാണ് റിവോൾവിംഗ് ഫണ്ട് പരമാവധി 15,000 രൂപയാണ് റിവോൾവിംഗ് ഫണ്ടായി നൽകുന്നത്.

ആരംഭിച്ച് മൂന്നുമാസം കഴിഞ്ഞ 75% അംഗങ്ങൾ എങ്കിലും ബി.പി.എൽ കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവർക്കാണ് മേൽ ആനുകൂല്യം ലഭ്യമാക്കുന്നത്.
 

4. വൾണറബിലിറ്റി റിഡക്ഷൻ ഫണ്ട്

അയൽക്കൂട്ടങ്ങൾ നേരിടുന്ന ആക്സമിക പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടാൻ അടിയന്തര സഹായമെന്ന നിലയ്ക്ക് എ.ഡി.എസ് മുഖാന്തരം നൽകുന്ന ഫണ്ടാണ് വൾണറബിലിറ്റി റിഡക്ഷൻ ഫണ്ട്. അയൽക്കൂട്ടത്തിന് പരമാവധി 15,000 രൂപ.
 

•തിരിച്ചടവ് നടക്കേണ്ടതാണ് - പലിശ 2%
•എഡിഎസിന് ലഭിക്കുന്ന ഫണ്ടിന്റെ 25% ഗ്രാന്റായി നൽകാവുന്നതാണ്.
•സംഭാവനകൾ കണ്ടെത്തി എ.ഡി.എസ്സിന് വൾണറബിലിറ്റി റിഡക്ഷൻ ഫണ്ട് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതാണ്.

സാമൂഹ്യ സുരക്ഷ കുടുംബശ്രീ സ്ത്രീ സുരക്ഷാ ബീമാ യോജന
 

കേരളത്തിലെ 48 ലക്ഷത്തോളം വരുന്ന അയൽക്കൂട്ടാംഗങ്ങളായ വനിതകളുടെ ജീവന് പരീരക്ഷ നൽകുകയും അവരുടെ 9 മുതൽ 12 ക്ലാസുവരെ പഠിക്കുന്ന രണ്ടു കുട്ടികൾക്ക് പ്രതിവർഷം സ്കോളർഷിപ്പ് ലഭ്യമാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പദ്ധതി.
 

പ്രായപരിധി - 160 രൂപ 51 മുതൽ 75 വയസ്സുവരെ

പ്രീമിയം - 180 രൂപ (18 മുതൽ 50 വയസ്സുവരെ)
 

പദ്ധതിയുടെ നേട്ടങ്ങൾ
നേട്ടങ്ങൾ 18 മുതൽ 50 വയസ്സുവരെ 51 മുതൽ 59 വരെ 60 മുതൽ 65 വരെ 66 മുതൽ 70വരെ 71 മുതൽ 76 വരെ
സ്വഭാവിക മരണം 2,00,000 50,000 9,000 6,000 4,000
അപകടമരണം 4,00,000 50,000 9,000 6,000 4,000
സ്ഥിരമായ അംഗവൈകല്യം 2,00,000
ഭാഗികമായ അംഗവൈകല്യം 1,00,000

ഓഡിറ്റിംഗ്

കുടുംബശ്രീ സംഘടനാ സംവിധാനങ്ങളായ അയൽക്കൂട്ടം, എ.ഡി.എസ്, സി.ഡി.എസുകളിലെ പണമിടപാടുകളിൽ കൃത്യതയും കാര്യക്ഷമതയും സുതാര്യതയും ഉറപ്പാക്കുന്നതിനാണ് കുടുംബശ്രീയിൽ ഓഡിറ്റിംഗ് നടത്തുന്നത്.

രണ്ടുതലത്തിലുള്ള ഓഡിറ്റിംഗ് ആണ് നടത്തിവരുന്നത്.

1) കുടുംബശ്രീ കാസ് ടീമിനെ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഓഡിറ്റിംഗ്. എല്ലാവർഷവും കാസ് ടീമിനെ ഉപയോഗിച്ച് ത്രിതല സംഘടനാ സംവിധാനം ഓഡിറ്റിംഗ് നടത്തേണ്ടതാണ്. ഓഡിറ്റ് ഫീസ് സംസ്ഥാനമിഷനാണ് നിശ്ചയിച്ച് നൽകുന്നത്.
കുടുംബശ്രീ ജില്ലാമിഷനു കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കുടുംബശ്രീ കുടുംബാംഗങ്ങളിൽ നിന്നും തെരഞ്ഞെടുത്ത അഭ്യസ്തവിദ്യരായ യുവതീയുവാക്കൾ അടങ്ങിയ തൊഴിൽ സംരംഭമാണ് കുടുംബശ്രീ അക്കൗണ്ടിംഗ് & ഓഡിറ്റിംഗ് സർവ്വീസ് സൊസൈറ്റി (കാസ്)

2) ഇന്റേണൽ ഓഡിറ്റ്- എ.ഡി.എസ്സിലും സി.ഡി.എസ്സിലും പൊതുസഭയിൽ നിന്നും തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട രണ്ട് ഇന്റേണൽ ഓഡിറ്റർമാർ വീതം ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇവർ മൂന്ന് മാസത്തിലൊരിക്കൽ ഓഡിറ്റ് നടത്തേണ്ടതാണ്.


കമ്മ്യൂണിറ്റി ബെയ്സ്ഡ് റീപേയ്മെന്റ് മോണിറ്ററിംഗ് (CBRM)

സി.ഡി.എസ്സിലെ അയൽക്കൂട്ടങ്ങൾ ബന്ധപ്പെടുന്ന എല്ലാ ബാങ്കുകളിലും ബാങ്ക് മാനേജർമാരെ ഉൾപ്പെടുത്തി രൂപീകരിക്കുന്ന കമ്മിറ്റിയാണിത്.

കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ

1) സി.ഡി.എസ് ചെയർപേഴ്സൺ
2) ബാങ്ക് മാനേജർ
3) സി.ഡി.എസ് വൈസ് ചെയർപേഴ്സൺ- കൺവീനർ
4) മെമ്പർ സെക്രട്ടറി
5) സി.ഡി.എസ് അക്കൗണ്ടന്റ്
6) ബ്ലോക്ക് കോ-ഓർഡിനേറ്റർ

എല്ലാ മാസവും ആദ്യ ആഴ്ചയിൽ തന്നെ പ്രസ്തുത കമ്മിറ്റി ബാങ്ക് മാനേജരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ ബാങ്ക് ഓഫീസിൽ ചേരേണ്ടതാണ്.  വായ്പ അപേക്ഷകൾ, തിരിച്ചടവ് എന്നിവയായിരിക്കണം പ്രധാന അജണ്ട.

റിസർജന്റ് കേരള ലോൺ സ്കീം

2018 ആഗസ്റ്റിലുണ്ടായ പ്രളയക്കെടുതിയെ തുടർന്ന്  വീടുകൾക്കും വീട്ടുപകരണങ്ങൾക്കും നാശനഷ്ടം സംഭവിച്ചവർക്ക് തിരിച്ചടവ്  ഉറപ്പാക്കികൊണ്ട് ഗാർഹിക ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിനും, ഉപജീവനോപാധികൾ നേടുന്നതിനും ആവശ്യകത കണക്കാക്കി കുടുംബശ്രീ അംഗത്തിന് 1,00,000/- രൂപ വരെ പലിശരഹിത വായ്പ ലഭ്യമാക്കുന്ന പദ്ധതിയാണ് റിസർജന്റ് കേരള ലോൺ സ്കീം.  ഈ പദ്ധതി പ്രകാരം ആകെ 30,267 അയൽക്കൂട്ടങ്ങൾ വഴി 1.95 ലക്ഷം പേർക്ക്1794.02 കോടിരൂപ പലിശരഹിത വായ്പയായി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സഹായഹസ്തം വായ്പ

കോവിഡ് ഒന്നാം തരംഗം നേരിടാൻ പ്രഖ്യാപിച്ച  20,000 കോടി രൂപയുടെ കോവിഡ് പാക്കേജിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ പദ്ധതിയാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സഹായഹസ്തം വായ്പ പദ്ധതി. 2019 ൽ കോവിഡ് 19 എന്ന മഹാമാരിയെ ചെറുക്കാൻ സർക്കാർ ഏർപ്പെടുത്തിയ ലോക്ക് ഡൗൺ മൂലം ഉണ്ടാകാവുന്ന തൊഴിൽ നഷ്ടവും അതിന്റെ തുടർച്ചയായിട്ടുണ്ടാകാവുന്ന സാമ്പത്തിക നഷ്ടവും കണക്കിലെടുത്തു സാധാരണക്കാർക്ക് അടിയന്തര വായ്പാ സഹായം ലഭ്യമാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ച പദ്ധതിയാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സഹായഹസ്തം വായ്പ പദ്ധതി. ഒരു അയൽക്കൂട്ടത്തിന് പരമാവധി നാലുലക്ഷം രൂപവരെ പലിശരഹിത വായ്പായി ലഭ്യമാക്കുന്ന തരത്തിലാണ് പദ്ധതി. 2,03,746 അയൽക്കൂട്ടങ്ങളിലായി 24,55,461 കുടുംബശ്രീ വനിതകൾക്ക് ഇതിനോടകം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സഹായഹസ്തം വായ്പ പദ്ധതി പ്രകാരം 1917.55 കോടിരൂപ നൽകി.

ജീവൻ ദീപം ഇൻഷുറൻസ്

കുടുംബശ്രീയും, സ്റ്റേറ്റ് ഇൻഷുറൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റും, എൽ.ഐ.സി യും  ചേർന്ന് ലൈവ് ലിങ്കേജ് വായ്‌പയുള്ള എല്ലാ കുടുംബശ്രീ അംഗങ്ങൾക്കും  നടപ്പിലാക്കി വരുന്ന നൂതന ഗ്രൂപ്പ് ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതിപ്രകാരം 18 വയസ്സ് മുതൽ 75 വയസ്സ് വരെയുള്ള കുടുംബശ്രീ അംഗങ്ങൾക്ക് ടി. പദ്ധതിയിൽ ചേരാം. ഈ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെട്ട അയൽക്കൂട്ട അംഗങ്ങൾക്ക് മരണം സംഭവിച്ചാൽ പദ്ധതി പ്രകാരം അനുവദനീയമായ ഇൻഷുറൻസ് തുകയിൽ നിന്നും അയൽക്കൂട്ട വായ്പാ തിരിച്ചടവ്ഉണ്ടെങ്കിൽ തുക അയൽക്കൂട്ടത്തിന് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നൽകുകയും ബാക്കി തുക അംഗത്തിന്റെ അവകാശികൾക്കു ലഭിക്കുന്നതാണ്.
345 രൂപയാണ് വാർഷിക പ്രീമിയം.

മുറ്റത്തെ മുല്ല

വട്ടിപ്പലിശക്കാരിൽ നിന്നും സാധാരണ ജനങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി 2018 ൽ സഹകരണ ബാങ്കുമായി ചേർന്ന് പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ ആരംഭിച്ച ഈ  പദ്ധതി പ്രകാരം 10 ലക്ഷം രൂപ വരെ ബാങ്ക് 9% പലിശയ്ക്ക് അയൽക്കൂട്ടത്തിന് നൽകുകയും, അയൽക്കൂട്ടം 12% പലിശയ്ക്ക് വ്യക്തികൾക്ക് നൽകുകയും ചെയുന്നു.


കെ.എസ്.ബി.സി.ഡി.സി ബൾക്ക് ലോൺ

കേരള സംസ്ഥാന പിന്നാക്ക വിഭാഗ വികസന കോർപ്പറേഷൻ കുടുംബശ്രീ സി.ഡി.എസ് വഴി നൽകിവരുന്ന മൈക്രോ ക്രെഡിറ്റ് വായ്പാ പദ്ധതി 2009ലാണ് ആരംഭിച്ചത്. ദേശീയ  പിന്നാക്ക വിഭാഗ ധനകാര്യ വികസന കോർപ്പറേഷൻ (NBCFDC),  ദേശീയ ന്യൂനപക്ഷ വികസന ധനകാര്യ കോർപ്പറേഷൻ (NMDFC) എന്നീ ഏജൻസികളുടെ ഫണ്ട്  വിനിയോഗിച്ചാണ് ടി. പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത് ഒരു സി.ഡി.എസിന് 2 കോടി രൂപ വരെ നൽകുന്നു.

മൈക്രോ ഫിനാൻസ് സംഘടനാ ശാക്തീകരണ പിന്തുണകൾ

1. സി.ഡി.എസ് അക്കൗണ്ടന്റ്

സി.ഡി.എസ്സിന്റെ കണക്കുകൾ എഴുതി ചിട്ടപ്പെടുത്താനും മൈക്രോ ഫിനാൻസ് പ്രവര്ത്തനങ്ങളുടെ മേൽനോട്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നതിനുമായി സി.ഡി.എസ്സിൽ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ് സി.ഡി.എസ് അക്കൗണ്ടന്റ്.

2. ബീമാമിത്ര.

ജീവൻ ദീപം ഒരുമ ഇൻഷുറൻസ് എന്ന ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതിയിൽ കുടുംബശ്രീ അംഗങ്ങളെ എൻറോൾ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നതിനും ക്ലെയിം അപേക്ഷകൾ യഥാസമയം നാളതീകരിക്കുന്നതിനും പോളിസി അംഗങ്ങൾക്കുള്ള സേവനം യഥാസമയം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനു വേണ്ടിയും എല്ലാ ഗ്രാമ സി.ഡി.എസ്സിലും ഒരു ബീമാമിത്രയെ തെരഞ്ഞെടുത്ത് ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.