മാനേജ്‌മെന്റ്  ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം (എം.ഐ.എസ്)

കുടുംബശ്രീയുടെ എല്ലാ പദ്ധതി പ്രവര്‍ത്തനത്തിന്റെയും സാമ്പത്തിക ക്രയവിക്രയങ്ങളുടേയും പുരോഗതിയുടെ ഡാറ്റ സുരക്ഷിതമായി സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍-ഹാര്‍ഡ്‌വെയര്‍ സംവിധാനത്തിന്റെ സഹായത്തോടെ ഡിജിറ്റലൈസ് ചെയ്യപ്പെടുകയും ഈ ഡാറ്റ ഉപയോഗിച്ച് സ്ഥാപനം പദ്ധതി പ്രവര്‍ത്തന പുരോഗതിയ്ക്കായി ഡിസിഷന്‍ മേക്കിംഗ് നടത്തുകയും ചെയ്യുന്ന സംവിധാനമാണ് മാനേജ്മെന്റ് ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ സിസ്റ്റം എന്ന എംഐഎസ്. കുടുംബശ്രീയുടെ ഗ്രാമീണ മേഖലയിലെ വിവിധ പദ്ധതികൾ തയ്യാറാക്കുന്നതിനും വിശകലനം ചെയ്യുന്നതിനും എൻ.ആർ.എൽ.എം എം.ഐ.എസ് അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഡാറ്റയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് . കേന്ദ്ര ഗ്രാമ വികസന മന്ത്രാലയത്തിന്റെ കീഴിലുള്ള ദേശീയ ഗ്രാമീണ ഉപജീവന മിഷന്‍(NRLM) തയ്യാറാക്കിയ എം.ഐ.എസ് പോര്‍ട്ടലാണ് https://nrlm.gov.in . ഗ്രാമീണ അയല്‍കൂട്ടങ്ങളുടെ പ്രവര്‍ത്തന പുരോഗതിയുടെ ഡാറ്റ എന്‍ട്രിയാണ് ഈ പോര്‍ട്ടലില്‍ നടക്കുന്നത്. എന്‍.ആര്‍.എല്‍.എം എം.ഐ.എസ് പോര്‍ട്ടലിലെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ താഴെ പറയുന്നവയാണ്. എ) Monthly Progress Report(MPR) ഡാറ്റ എന്‍ട്രി ഫോര്‍മാറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് സി.ഡി.എസുകളില്‍ നിന്നും എല്ലാ മാസവും അഞ്ചാം തീയതിയില്‍ ശേഖരിക്കുന്ന ഡാറ്റ, ബ്ലോക്ക്‌ തലത്തിലെ ഡാറ്റയായി ഏകീകരിച്ചു, ബ്ലോക്ക്‌ കോര്‍ഡിനേറ്റര്‍മാരാണ് പോര്‍ട്ടലില്‍ ഡാറ്റ എന്‍ട്രി ചെയ്യുന്നത്. ബി) ഗ്രാമീണ എന്‍.എച്ച്.ജി/ എ.ഡി.എസ് /സി.ഡി.എസ് പ്രൊഫൈല്‍ ക്രിയേഷന്‍ എല്ലാ ഗ്രാമീണ അയല്‍ക്കൂട്ടങ്ങളുടെയും അംഗങ്ങളുടെയും എ.ഡി.എസുകളുടെയും സി.ഡി.എസുകളുടെയും പ്രൊഫൈല്‍ ഡാറ്റ, സി.ഡി.എസ് അക്കൗണ്ടന്റുമാരാണ് പോര്‍ട്ടലില്‍ ഡാറ്റ എന്‍ട്രി ചെയ്യുന്നത്. ഈ പ്രവര്‍ത്തന പുരോഗതിയുടെ റിപ്പോര്‍ട്ട്‌ എന്‍.ആര്‍.എല്‍.എം പോര്‍ട്ടലിലെ G13(SHG and member profile monitoring report) റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ ലഭ്യമാണ്. അയൽക്കൂട്ട അംഗങ്ങളുടെ പേര് , ആധാർ ലിങ്ക്ഡ് സ്റ്റാറ്റസ് , ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് വിവരങ്ങൾ , സോഷ്യൽ കാറ്റഗറി വിവരങ്ങൾ, അയൽക്കൂട്ടങ്ങളുടെ പൊതു വിവരങ്ങൾ എന്നിവ റിപ്പോർട്ടിൽ ലഭ്യമാണ്. സി) അയൽക്കൂട്ടങ്ങളുടെ ട്രാൻസാക്ഷൻ ബേസ്‌ഡ് എം.ഐ.എസ് ഗ്രാമീണ അയൽക്കൂട്ടങ്ങളുടെയും അംഗങ്ങളുടെയും സാമ്പത്തിക ക്രയവിക്രയ വിവരങ്ങൾ ഡിജിറ്റലൈസ് ചെയ്യുന്നതിനായി തുടങ്ങിയ പദ്ധതിയാണിത് . എൻ.ആർ.എൽ.എം ദേശീയ പോർട്ടലായ https://cbotrans.nrlm.gov.in/ മുഖേനയാണ് പദ്ധതിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നത് . അയൽക്കൂട്ടങ്ങളുടെയും അംഗങ്ങളുടെയും മാസ സമ്പാദ്യം, അയൽക്കൂട്ടങ്ങൾ സി.ഡി.എസ്, ബാങ്ക് എന്നിവയിൽ നിന്നും എടുക്കുന്ന ലോണുകളുടെ വിവരങ്ങൾ , ലോണുകളുടെ തിരിച്ചടവ് , അംഗങ്ങൾ അയൽക്കൂട്ടത്തിൽ നിന്നും എടുക്കുന്ന ലോണുകളുടെയും തിരിച്ചടവിന്റെയും വിവരങ്ങൾ മുതലായവയാണ്‌ പ്രധാനമായും പദ്ധതി പ്രവർത്തനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത് . ട്രാൻസാക്ഷൻ ബേസ്‌ഡ് എം.ഐ.എസ് പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ഗ്രാമീണ എ.ഡി.എസുകളുടെയും സി.ഡി.എസുകളുടെയും ഡിജിറ്റലൈസ് ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനവും പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതാണ്.