8000 രൂപ സ്റ്റൈപ്പന്‍ഡോടെ കുടുംബശ്രീ ഇന്റേണ്‍ഷിപ്പ് – ഡിസംബർ 15വരെ അപേക്ഷിക്കാം..

ഓക്‌സിലറി ഗ്രൂപ്പ് അംഗങ്ങള്‍ക്ക് മുന്‍ഗണന..

കുടുംബശ്രീ മുഖേന സംസ്ഥാനത്ത് നടപ്പാക്കുന്ന ദേശീയ നഗര ഉപജീവന ദൗത്യത്തിന്റെ ഭാഗമായി അര്‍ബന്‍ ലേണിങ്ങ് ഇന്റേണ്‍ഷിപ്പ് പ്രോഗ്രാമിന്റെ (The Urban Learning Internship Programme) ഭാഗമാകാൻ അപേക്ഷ നൽകാനുള്ള അവസാന തീയതി ഡിസംബർ 15 വരെ ദീർഘിപ്പിച്ചു. കുടുംബശ്രീ ഓക്സിലറി ഗ്രൂപ്പ് അംഗങ്ങള്‍ക്ക് മുന്‍ഗണനയുണ്ട്.

ഒരു നഗരസഭയില്‍ ഒരാള്‍ എന്ന രീതിയില്‍ കേരളത്തിലെ 93 നഗരസഭകളിലായി 93 പേര്‍ക്കും കുടുംബശ്രീ സംസ്ഥാനമിഷന്‍ ഓഫീസില്‍ മൂന്നു പേര്‍ക്കും ആകെ 96 പേര്‍ക്കാണ് ഇന്റേണ്‍ഷിപ്പിന് അവസരമുള്ളത്. സംസ്ഥാന മിഷനില്‍ മൂന്നു മാസവും നഗരസഭകളില്‍ രണ്ടു മാസവുമാണ് ഇന്റേണ്‍ഷിപ്പ് കാലാവധി.

തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നവര്‍ക്ക് പ്രതിമാസം 8000 രൂപ സ്റ്റൈപെന്‍ഡും കേന്ദ്ര ഭവന നഗരകാര്യ മന്ത്രാലയം നല്‍കുന്ന സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റും ലഭിക്കും.

കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് കുടുംബശ്രീ വെബ്സൈറ്റ് ലിങ്ക് സന്ദര്‍ശിക്കുക – www.kudumbashree.org/internship