അഭിമാനമായി ‘ചിലമ്പൊലി’

അഞ്ചാമത്തെ വയസില്‍ ചിലങ്ക കെട്ടി ചുവട് വച്ചു തുടങ്ങിയ പെണ്‍കുട്ടി. നൃത്തത്തോടുള്ള അവളുടെ ഭ്രമം അവളുടെ ജീവിതം തന്നെ അതിനായി മാറ്റിവയ്ക്കാനുളള തീരുമാനത്തില്‍  എത്തിച്ചു. കോഴിക്കോട് നടുവണ്ണൂര്‍ പഞ്ചായത്തിലെ