അറിവ് പകർന്നൊരു ഉജ്ജ്വല വിജയം

നിങ്ങൾ ഒരു ആൺകുട്ടിയെ പഠിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പുരുഷനെയാണ് പരിശീലിപ്പിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ ഒരു പെൺകുട്ടിയെയാണ് പരിശീലിപ്പിക്കുന്നതെങ്കിൽ…

തുടർന്ന് വായിക്കുക