ഇത് കൂട്ടായ്മയുടെ വിജയ ‘സ്പർശം’

കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ  ബേപ്പൂർ മാറാട് 49ആം വാർഡിൽ  ഒരു കൂട്ടം വനിതകൾ ചേർന്നു കുടുംബശ്രീയുടെ തണലിൽ പടുത്തുയർത്തിയ സംരംഭമാണ് സപ്ർശം ഫുട് വെയർ അപ്പർ സ്റ്റിച്ചിങ്ങ് യൂണിറ്റ്

തുടർന്ന് വായിക്കുക