ഇനിയും മുന്നേറണമെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ

കുടുംബശ്രീയുമായി ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങിയതോടെ അത്രയും നാൾ അനുഭവിച്ചു പോന്നിരുന്ന അപകർഷതാ ബോധം ഇല്ലാതായി. എല്ലാവരോടും തുറന്ന മനസോടും ആത്മവിശ്വാസത്തോടും കൂടി ഇടപെടാൻ കഴിയുന്നു. കുടുംബശ്രീയുടെ സഹായ സഹകരണങ്ങൾ ഇല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ

തുടർന്ന് വായിക്കുക