കഷ്ടതകളിൽ നിന്നു കര കയറ്റിയ ആയിഷാ ട്രാവൽ എജൻസി

ടൂറിസ്റ്റുകൾക്ക് യാത്രകൾക്ക് വേണ്ട സഹായം ചെയ്തു കൊടുക്കുന്ന ഒരു ട്രാവൽ ഏജൻസി ആരംഭിക്കുക എന്ന ആശയം ഹാജറബിക്കുണ്ടായത് അപ്രതീക്ഷിതമായിരുന്നില്ല. ട്രാവൽ ഏജൻസിയിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന ഭർത്താവിൽ നിന്നും പ്രചോദനവും പ്രോത്സാഹനവും ഉൾക്കൊണ്ടാണ് ഹാജറബി ആ രംഗത്തേക്ക് കടന്നു വരുന്നത്…

തുടർന്ന് വായിക്കുക