‘കെൻസി’ന്റെ സ്നേഹമാധുര്യം

സ്വന്തം ഇച്ഛാശക്തിയിൽ വിശ്വാസമർപ്പിച്ചു കൊണ്ട് ബസിലിക്ക എന്ന കുടുംബശ്രീ വനിത തുടങ്ങിയ സംരംഭമാണ് “കെൻസ്’ ബേക്കറി. നല്ലൊരു ഫാഷൻ ഡിസൈനർ ആയിരുന്നെങ്കിലും ഒരു ബേക്കർ ആകണമെന്ന മോഹം കുടുംബശ്രീയുടെ പിന്തുണയോടെ സാധ്യമാക്കുകയായിരുന്നു…

തുടർന്ന് വായിക്കുക