നൻമ നൽകുന്ന സന്തോഷം

വീട്ടിലേക്കാവശ്യമായ പച്ചക്കറികൾക്കായാലും പലചരക്ക് സാധനങ്ങൾക്കായാലും ചെമ്മാട് സി.കെ.നഗർ നിവാസികൾ ഓടിയെത്തുന്നത് നൻമ സ്റ്റോറിലേക്കാണ്. അവിടെ അടുക്കളയിലേക്കാവശ്യമായ എന്തും…

തുടർന്ന് വായിക്കുക