പുനർജ്ജനി നൽകുന്ന ആത്മാഭിമാനം

തൃശൂർ ജില്ലയിലെ നീണ്ടൂർ വെളളറക്കാട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന പുനർജ്ജനി ജനസേവന കേന്ദ്രത്തിലെത്തിയാൽ ചിരിക്കുന്ന മുഖവുമായി നമ്മെ സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരാളുണ്ട്…

തുടർന്ന് വായിക്കുക