സ്ത്രീശാക്തീകരണത്തിന്റെ കരുത്തുറ്റ മാതൃക

കുടുംബശ്രീ നൽകിയ കരുത്തിൽ പടുത്തുയർത്തിയതാണ് പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ തിരുമിറ്റക്കോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സുഹറ ടി എന്ന വനിതയുടെ ജീവിതം.

തുടർന്ന് വായിക്കുക