സ്മാർട്ടായി ഒരു സംരംഭം

സ്ത്രീകൾക്ക് സ്വന്തമായി വരുമാനം വേണമെന്ന ചിന്താഗതിയുള്ള വനിതയാണ് മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ വളളിക്കുന്ന് പഞ്ചായത്തിലെ പതിനഞ്ചാം  വാർഡിൽ താമസിക്കുന്ന ബുഷറ അബ്ദുൾ സലാം.

തുടർന്ന് വായിക്കുക